Staff‎ > ‎Staff‎ > ‎

Computer Admission Staff

  Admission Staff

  MAHDI SHEKHA HAMAD          
  BNAR AZAD HAMADAMIN
  KOVAN FWAD RASHID
  SARHAD BAYEZ HASAN
  HOSHANG GHASEM AWLA
  SARBAST SALH ABDULLAH
  RAZHAN EBRAHIM MAHMUD
  SAMI FARMAN MIRZA
  ZHILA YASIN TAHA
  DERAKHSHAN SADREDIN KHEDR
  HEMN SABAH SMAIL
  HANDREN SHWKAT SULEYMAN
  ARSHAD SADEGH ABDULKHALEGH